Leievilkår

LEIEVILKÅR

 

  1. BEREGNING AV LEIEN

 

Leietiden løper fra og med den dag det utleide utstyr sendes av utleieren, eller fra den tid henting er avtalt. Leietiden løper til og med den dag da utstyret er levert tilbake til depoet.

 

Leietiden beregnes for virkedager med 5 dagers uke, dog har noe av utstyret minimumsleie på 1-uke, (stillas pr. påbegynt uke,etc). Det betales ikke leie for høytidsdager og helligdager som faller på virkedager, med mindre utstyret er i bruk på disse dager. Kalenderdager beregnes på alt ikke maskinelt utstyr uansett om det er helligdag eller virkedag. Er månedsleie avtalt, beregnes denne etter 21 virkedager. Driftsstans forårsaket av normal slitasje, som utgjør mer enn 10% av brutto leietid, skal ikke belastes leietaker. (Prisene er fastsatt etter normal arbeidsdag 8 timer). Brukes utstyret 2 eller 3 skift pr. døgn, økes leien med 100% respektive 200%.

 

  1. UTLEVERING OG TILBAKELEVERING

 

Risiko og ansvar for utstyret beror hos leietakeren fra dette forlater utleierens depot til dette er returnert til samme. Utleieren kan dog anvise annet tilbakeleveringssted, dersom dette ikke påfører leietakeren meromkostninger. Utleieren plikter å overlevere utstyret rengjort og i full driftsmessig stand.

Utleieren er ansvarlig for at utstyret ved overlevering er utformet, utstyrt og vedlikeholdt i henhold til det til enhver tid gjeldende regelverk for det aktuelle utstyr. Utstyr som er bestilt må hentes til avtalt tid. Utleieren vil i så fall belaste leie fra og med avtalt hentedag, inntil avtalen er hevet. Dersom det leverte utstyr avviker fra det som er avtalt, skal leietaker straks underrette utleieren, som på sin side kan foreta omlevering eller annen rettelse. Leietakeren er ansvarlig for at utstyret tilbakeleveres i full driftsklar og rengjort stand, fritt for skader. Mangler på utstyret, bortsett fra normal slitasje vil ved tilbakelevering bli utbedret av utleieren for leietakers regning.

 

  1. HVA LEIEBELØPET INKLUDERER

 

Inkludert i leien er følgende ytelser:

-disponering av den kapital og investeringsrisiko utstyret representerer,

-forebyggende vedlikehold og sikkerhetsinspeksjoner,

-reparasjoner som følge av normal slitasje,

 

Leietakeren dekker separat:

-utgifter til drivstoff, eventuell etterfylling av motorolje, forstveske etc,

-reparasjon i forbindelse med punktering,

-transportutgifter tur/retur depot,

-renhold av utstyret før tilbakelevering, og avtalt forebyggende vedlikehold,

-utbedring av påførte skader i leieperioden som ikke kommer inn under

utstyrets kaskoforsikring (jfr. egenandel),

-forsikringspremie (se pkt. 4).

 

  1. ANSVAR, FORSIKRING OG SKADER

 

ANSVAR

Leietakeren har ansvaret for eventuelle ting-, person- og følgeskader som utstyret og dets bruk måtte påføre 3. mann.

 

FORSIKRING

Utstyret er forsikret via utleieren med følgende dekning:

 

-brann / tyveri som ikke dekkes av leietakers egen forsikring

-kaskoskade på lifter, hydr. arb.plattformer,teleskoptrucker og maskiner som plutselig og uforut-sett rammer utstyret som ved levering var fullt driftsklar. Utstyret er dekket under bruk ,forflytting/transport og under stillstand på anleggs eller arbeidssted.

-Stillas, samt alt bygg og anleggsutstyr er ikke forsikret.

Skader eller tyveri må dekkes i sin helhet av leier.

 

-Tyveri/innbruddskade er leietakers ansvar.

-Leietaker er økonomisk ansvarlig for at leieobjektet er sikret i h.t. til

forsikringsselskapenes krav til innbruddsikring, jfr. B2 krav som gjelder

for byggeplass.

 

Følgende unntak gjørast gjeldende for forsikring

 

-skade forvoldt ved grov uaktsomhet

-skade som skyldes bruk i strid med utleierens forskrifter/opplæring

– skade som skyldes manglende ettersyn, etterfylling av frostveske, olje,

vann, etc.

-skade forvoldt når utstyret ikke er brukt i henhold til maskin og utstyrsleverandørens anvisninger og i henhold til bruker veiledning.

 

SKADER

Ved skade skal utleieren underrettes umiddelbart. Når skader er oppstått

 

 

plikter leietakeren hvis mulig å medvirke til at skaden begrenses.

PREMIE

Premien for forsikring belastes leietaker med minimum kr. 40,- maksimum 5% av brutto leiebeløp før rabattar.

EGENANDEL VED SKADE

Ved tyveri / brannskade, jfr. krav til innbruddsikring -B2, gjelder en egenandel på kr. 15.000,-

 

Stillas og småutstyr er ikke forsikret og må erstattes i sin helhet ved tyveri, skade, også under transport

 

Ved kaskoskade på lifter, hydr. arb.plattformer,teleskoptrucker og maskiner er leietakerens egenandel kr. 15.000,-

 

  1. TILSYN OG BRUK AV UTSTYRET

Leietakeren plikter å tilse at utstyret i leieperioden kun benyttes av personell som har fått opplæring i dets bruk, og således har den nødvendige ferdighet for å behandle utstyret korrekt og unngå å sette seg selv eller andre for skade. Leietakeren plikter å følge instruksjon vedr. utstyrets bruk. Leietakeren plikter å sette seg inn i bruksanvisning og de til en hver tid gjeldende sikkerhetsbestemmelser, samt å følge disse.

 

Utstyrets angitte kapasitet må ikkje overskrides.

 

Leietakeren plikter videre å påse at utstyret beskyttes mot uvedkommende, samt unødig ytre påvirkning.

De priser som er oppgitt i prislisten forutsetter bruk av utstyret i rent og ikke korroderende miljø. For bruk til arbeider som utsetter utstyret for spesielle miljømessige belastninger, må dette forhåndsavtales, slik at spesielle forebyggende tiltak kan gjørast. Priser for slik beskyttelse vil bli oppgitt på forespørsel.

For å forebygge unødig driftsstans/reparasjoner eller at farlige situasjoner skal oppstå som følge av at utstyret er gått i stykker, skal leietakeren daglig foreta kontroll av dette., og om nødvendig foreta etterfylling av olje, frostveske, vann på batterier etc.

Forskrifter om inspeksjon og vedlikehold kan angis skriftlig. Dersom utstyret fungerer utilfredstillende skal det straks tas ut av bruk. Ved bruk offshore skal utstyret/maskinen bringes til utleiers depo ved sertivisering/årskontroll, min hver 12 mnd. Dette gjelder også om det skulle oppstå feil med utstyret. Dette på leietakers regning.

Utleieren skal straks varsles, slik at feilen kan rettes. Når forebyggende vedlikehold er nødvendig blir leietakeren på forhånd kontaktet av utleieren, slik at hensiktsmessig tidspunkt for dette arbeid kan avtales.

Leietaker må ikke foreta endringer eller modifikasjon av utstyret, uten forhåndsgodkjenning av utleieren.

Utleieren har til en hver tid rett til å inspisere utstyret, og skal av leietaker holdes underrettet om hvor dette benyttes under leieperioden.

 

  1. FREMLEIE

Leietakeren kan ikke fremleie eller overlate sine rettigheter etter denne avtale til noen andre eller foreta noen rettslige disposisjoner (overdragelse, pantsettelse e.l.) over utstyret.

 

  1. BETALINGSBETINGELSER

Om ikke annet er forhåndsavtalt, er betalingsbetingelsene netto pr. 14 dager.

 

Etter forfall belastes rente med 1,5 % pr. påbegynt måned. All rabbatt blir også fjernet ved betaling etter forfall.

Leieavtaler med kontokunder faktureres etterskuddsvis, med leietid over 1 mnd. varighet faktureres etterskuddsvis siste virkedag i måneden. Andre kunder faktureres forskuddsvis for leieperioden.

 

 

  1. OPPSIGELSER, HEVING

Utleieforhold uten forhåndsavtalt leietid, kan sies opp av leietakeren med 1 arbeidsdag varsel.

Utleieforhold med forhåndsavtalt utleie/pris løper i den avtalte periode, dersom ikke spesielle oppsigelsesvilkår er avtalt. Dersom leietakeren misligholder sine forpliktelser, herunder unnlater å betale leie og/eller eventuelle tillegg i rett tid, samt at utstyret ikke behandles av leietaker med rimelig skånsomhet, kan utleieren heve avtalen omgående og kreve utstyret tilbakelevert. Leietakeren kan heve avtalen dersom utleieren ikke foretar vedlikehold og reparasjoner på en tilfredsstillende måte.

 

  1. ANSVARSBEGRENSNING

Utleieren innestår ikke for at det aktuelle utstyr tilfredsstiller leietakerens behov, med mindre dette er spesielt avtalt. Utleieren fraskriver seg et hvert erstatningsansvar i forbindelse med utleieforholdet og kan således ikke gjørast ansvarlig for tap ved avsavn, ting-, person- eller følgeskader som utstyret eller dets bruk måtte påføre leietakeren, leietakerens ansatte, brukere av utstyret eller 3. mann.

                                                                                                             

Revidert. 16.1.09 – 1.1.14 – 1.1.16-1.1.17